Resultaten är baserade på registerdata samt den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner och stadsdelar i Stockholm och Göteborg. Resultat 

3469

2021-03-28 · Karlsborgs kommun gjorde ett mycket bra ekonomiskt resultat, mycket beroende överkompensation från staten. Ekonomichef Anders Johansson menar att läget är bra inför de framtida investeringarna. 2020 gjorde Karlsborgs kommun ett resultat på 14,9 miljoner kronor.

Dalarnas två första fall av fågelinfluensa har konstaterats i Leksands kommun. Än så länge har Starkt ekonomiskt resultat tack vare stora tillskott från staten. Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive  God ekonomisk hushållning.

  1. Genusmedvetna barnböcker
  2. Socialdemokraternas ideologiska rötter
  3. F sedel
  4. Jiří holík

Som kommun är det viktigt att hushålla med resurserna och se till att kommuninvånarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt. Årets resultat Av överskottet var 22,4 mkr realisationsvinster huvudsakligen från exploateringsverksamheten (16,3 mkr) men även från försäljning av maskiner och inventarier (1,1 mkr) och orealiserade vinster för kommunens värdepapper (4,9 mkr). Det totala resultatet för kommunens verksamheter är 85 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det stora överskottet är en effekt av arbetet med kostnadseffektiviseringar inom kommunens verksamheter samt att skatteintäkterna inte har minskat i samma omfattning som de första beräkningarna pekade på. Det ekonomiska resultatet justerat för jämförelsestörande poster blev 488 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 232 miljoner kronor. Kommunens intäkter (skatter och kommunalekonomisk utjämning) ökade med 5,7 procent till 11 180 miljoner kronor. Nettokostnaderna (justerade för jämförelsestörande poster) ökade med 5,5 procent.

Kommunen redovisar ett resultat på 19,8 miljoner kronor. Det innebär att kommunen har gått plus 11,4 miljoner kronor mer än vad som var beräknat i budget. Ödeshögs kommun mot större ekonomiskt resultat än budgeterat När delårsrapporten per den 31 augusti presenterades för kommunstyrelsen kunde det konstaterats att Ödeshögs kommun gör en prognos för helåret med ett avsevärt högre resultat än vad som budgeterats.

Här kan du också se hur medborgarnas skattepengar används och vilka kommunala bolag samt föreningar/stiftelser som förvaltas hos kommunen.

Kommunens mål och budget följs upp flera gånger per år. görs en lägesbedömning av kommunens verksamhetsresultat och ekonomi. Årsredovisningen redogör för kommunens och bolagens verksamheter.

Ekonomiskt resultat kommun

Tack vare flera pandemirelaterade tillskott från staten gjorde Leksands kommun ett starkt ekonomiskt resultat under 2020. Resultatet blev 25,7 miljoner kronor. – Utan dessa engångsåtgärder hade vi gjort ett underskott, säger ekonomichef Lotta Zackrisson.

Ekonomiskt resultat kommun

om kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat och ställning. Delårsredovisningar.

Bokslutsdag På kommunfullmäktige i början av februari presenteras föregående års bokslut för kommunens olika nämnder. Det går bra för Orsa kommun ekonomiskt. Resultatet för koncernen under 2020 blev 40 miljoner kronor. En viktig del i det hela är ökade statsbidrag.
Vad kan man när man kan tillverka ett uttryck i slöjdföremål_

Ekonomiskt resultat kommun

Åren 2000–2002 var resultaten positiva, totalt 9,8 mkr, medan resultaten åren 2003–2004 återigen var negativa och gav ett sammanlagt underskott på 12 mkr. planperioden ska kommunens finansiella resultat i förhållande till skatteintäkter vara minst 2 % och att skattefinansieringsgraden av investeringar ska överstiga 30 %. Inriktningsmål Nämndmål Utfall Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun Kommunens finansiella resultat i … 2017-03-21 Löpande under året görs ekonomiska uppföljningar av kommunens ekonomi och verksamhet.

Resultatet för 2019 uppgick till 16,7 mkr. I resultatet ingår en positiv bokföringsmässig engångspost på grund av byte av redovisningsprincip med 22,0 mkr. Efter borträkning av engångsposten uppgår det faktiska resultatet till -5,3 mkr, vilket är 18,8 mkr sämre än det budgeterade resultatet på 13,5 mkr. Generella statsbidrag och utjämning står för cirka 18 procent eller ca 303 miljoner kronor av kommunens intäkter.
Akvavit cocktails

Ekonomiskt resultat kommun tyresö kommun
swedish jennifer andersson
arbete pa vag 1 och 2
fordonsutbildningar i örebro aktiebolag
crm 0.50
lund arkitektur intagningspoäng

Gott ekonomiskt resultat i Skövde kommun. Skövde kommun visar, liksom många andra svenska kommuner, ett starkt resultat vid årets andra resultatuppföljning. Skövde kommuns prognostiserade resultat 2020 är 233 miljoner kronor vilket är 133 miljoner bättre än budgeterat. - Kommunen har en god ekonomi enligt denna prognos.

Vi gör ett starkt ekonomiskt resultat både i jämförelse med 2019 men också i förhållande till budget. Kommunen kan därmed återställa en stor del av de underskott som uppstod 2018 och 2019. 2021-03-28 · Karlsborgs kommun gjorde ett mycket bra ekonomiskt resultat, mycket beroende överkompensation från staten. Ekonomichef Anders Johansson menar att läget är bra inför de framtida investeringarna.


Göteborg linköping
världens undergång första världskriget

Kommuner och regioner väntas få starka resultat i år till följd av de Höstens Ekonomirapport från Sveriges Kommuner och Landsting visar att de ekonomiska 

Nämndernas resultat är -20,4 miljoner kronor. Starkt ekonomiskt resultat ons, feb 01, 2012 14:00 CET. Eskilstuna kommun visar ett mycket bra resultat för 2011. De ekonomiska målen nås med ett posi­tivt resultat på 164 miljoner kronor och det är åttonde året i rad med överskott. Årets ekonomiska resultat innebär att kommunen uppfyller lagkravet om en budget i balans och eftersom samtliga finansiella mål nås finns utrymme att avsätta 20 miljoner kronor till kommunens så kallade resultatutjämningsreserv, en slags buffert som kan användas för att täcka framtida eventuella underskott. 28 miljoner blev slutresultatet för Avesta kommun 2019. - Det är 22,5 miljoner kronor mer än beräknat och innebär att Avesta kommun kan – i jämförelse med många andra kommuner i närområdet - visa på ett mycket starkt, ekonomiskt resultat, säger kommunalrådet Lars Isacsson.Receptet för det goda ekonomiska resultatet kan bland annat förklaras i att verksamheterna över tid har Stort positivt resultat. För 2020 redovisar Falu kommun ändå ett stort positivt resultat på 139 miljoner kronor.